منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

ضرایب و منابع دروس مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۰۱ )سنجش امیرکبیر

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری  ضرایب دروس محتلف و منابع پیشنهادی برای دروس به شرح زیر است:


ضرایب دروس منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری  :

 

 

مهندسی منابع ظبیعی مرتع و آبخیزداری

 

 

منابع آزمون منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری :

ضرایب و منابع دروس مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۰۱ )سنجش امیرکبیر

 

حفاظت خاک وآبخیزداری

1.   جزوه حفاظت خاک  دانشگاه تهران

2.   جزوه حفاظت خاک  دیباگران ۱۶صفحه پشت ورو (کد۸/۶آ)

3.   جزوه آبخیزداری       دانشگاه تهران

مرتعداری

1.   جزوه مرتعداری   دانشگاه تهران

2.   جزوه مرتعداری   دیباگران ۲۴صفحه (کد۱۲/۷آ)

3.   جزوه مرتعداری و آزمایشگاه خانم دکتری بهاره یوسفی ۲۲ صفحه دستنویس کد: ۱۱/۰۰

4.   جزوه مرتعداری   خانم یوسفی ۵۲ صفحه دستنویس خوب کد: ۲۶/۰۰

5.   جزوه مرتعداری   مهدس یوسفی ۶۴ صفحه دستنویس خوب کد: ۳۲/۰۰

6.   جزوه مرتعداری   دکتر ارزانی

7.   کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم (تهیه از کتابفروشی‌ها)

8.   کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی

9.   کتاب پایش برای اکولوزی و حفاظت

10.                     کتاب مرتعداری (دکتر مصداقی)

اصلاح و توسعه

1.   ۱٫      جزوه اصلاح و توسعه مراتع     دانشگاه تهران

2.   ۲٫      کتاب اصلاح و توسعه مراتع   دکتر آذرنیوند و زارع چاهوکی

شناسایی گیاهان مرتعی

جزوه شناسایی گیاهان مرتعی دانشگاه تهران

ارزیابی واندازه گیری مرتع

1.   جزوه ارزیابی واندازه گیری مرتع       دانشگاه تهران

2.   کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه    دکتر ارزانی

3.   کتاب پایش در اکولوژی و حفاظت   دکتر ارزانی

زبان عمومی و تخصصی مرتعداری

1.    جزوه زبان عمومی مرتعداری

2.   زبان عمومی کلیه رشته‌ها کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴)

3.   زبان عمومی کلیه رشته‌ها سنجش امیرکبیر

4.   زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه (کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)

5.   زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی(

زبان تخصصی مرتع داری: 
جزوه زبان تخصص ارشد مرتعداری

منابع کنکور ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری ( کد ۱۳۰۱ )سنجش امیرکبیر