منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

 ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری سنجش امیرکبیر

گرایش های رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری سراسری و آزاد عبارتند از

1-ارشد مهندسی آبخیزداری 

2-کارشناسی ارشد مهندسی مرتعداری

منابع ارشد مرتعداری

جزوات منابع ارشد مرتعداری

منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتعداری
مواد امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد مرتع:

1- زبان عمومی و زبان تخصصی ،2-حفاظت خاک و آبخیزداری ،3- مرتعداری ،4- اصلاح و توسعه مرتع ،5- شناسایی گیاهان مرتعی ، 6- ارزیابی و اندازه گیری مرتع

1-زبان عمومی و زبان تخصصی   2--       حفاظت خاک و آبخیزداری 3 مرتعداری
4-اصلاح و توسعه مرتع        

5-شناسایی گیاهان مرتعی       6-ارزیابی و اندازه گیری مرتع

۱- زبان عمومی و زبان تخصصی

ضریب ۲

۲-حفاظت خاک و آبخیزداری

ضریب ۲

۳- مرتعداری

ضریب ۳

۴- اصلاح و توسعه مرتع

ضریب ۲

۵- شناسایی گیاهان مرتعی

ضریب ۲

۶- ارزیابی و اندازه گیری مرتع

ضریب ۳


جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تخصصی
جزوه حفاظت خاک و آبخیزداری
جزوه مرتعداری 
جزوه اصلاح و توسعه مرتع
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی

کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری سنجش امیرکبیر

 

منابع کنکور ارشد آبخیزداری:

 

هیدرولوژی:کتاب هیدرولوژی کاربردی (دکتر مهدوی)،اگر وقت داشتید کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده را هم بخوانید.

آبخیزداری: به ترتیب اهمیت:جزوه آبخیزداری (دکتر نخجوانی) ،جزوه آبخیزداری دکتر سلاجقه، کتاب فرسایش آبی {دکترحسینقلی رفاهی(نیازی نیست همه فصول این کتاب را بخوانید)}

حفاظت خاک:جزوه حفاظت خاک(  دکتر نخجوانی).جزوه حفاظت خاک( دکتر سلاجقه)،کتاب فرسایش بادی{ دکتر رفاهی(کسانی میخواهند آبخیزداری شرکت کنند،نیازی نیست که این کتاب  را بخوانند)}

جامعه شناسی روستایی:جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه گرگان(دکتر خلیقی) برای کسانی که میخواهند مهندسی آبخیزداری شرکت  کنند+ جزوه دکتر محرابی

مرتع و مرتعداری:کتاب مرتع و مرتعداری (دکتر مقدم ) و کتاب مرتعداری( دکتر مصداقی)+جزوه دکتر ارزانی

ژئومورفولوژی:کتاب های ژئومورفولوژی کاربردی جلد ۱ وجلد۲ (دکتر احمدی) و جزوه دانشگاه یزد(دکتر اختصاصی)

زمین شناسی:(جزوه دانشگاه تهران-فیض نی)

منابع ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری سنجش امیرکبیر