منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

ضرایب و منابع دروس کارشناسی ارشد مهندسی جنگلداری 

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری ضرایب دروس محتلف و منابع پیشنهادی برای دروس به شرح زیر است:

ضرایب دروس منابع طبیعی جنگلداری (سنجش امیرکبیر):منابع طبیعی جنگلداری


 

ضرایب و منابع کنکور ک ارشد مهندسی جنگلداری 

منابع کنکور جنگلداری :

زبان عمومی و تخصصی جنگلداری

1.   کتاب زبان تخصصی جنگل داری

2.   جزوه زبان عمومی تایپی

3.   جزوه زبان عمومی شماره ۲ بصورت تایپ

4.   جزوه زبان عمومی شماره ۳ بصورت تایپ

5.   سوالات زبان عمومی

6.   جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پردازش ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/۳جنگل)

7.   زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)

8.   تست‌های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)

9.   زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

ضرایب و منابع دروس کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 

جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل :

1.   جزوه شناخت جنگل دانشگاه تهران (ویرایش گروه یک از چهار)

2.   جزوه جنگل‌شناسی دانشگاه گیلان

3.   جزوه جنگل‌شناسی مهندس سهراب مرادی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۵۲ صفحه

4.   جزوه شناخت جنگل دکتر وحید اعتماد ۱۶۸ تایپ (کد۸۴/۲جنگل)

5.   جزوه اکولوژی جنگل دانشگاه تهران (ویرایش گروه یک از چهار)

6.   کتاب جنگل‌شناسی وپرورش جنگل (دکترمروی مهاجر)

7.   جزوه اکولوژی دکتر پوربابایی

8.   جزوه اکولوژی دکتر صاقاب طالبی

9.    جزوه اکولوژی دکتر رحمانی

ضرایب و منابع دروس کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 

 

جنگل داری و آمار و اندازه گیری جنگل :

1.   جزوه جنگلداری  دانشگاه تهران

2.    جزوه اندازه گیری جنگل دانشگاه تهران

3.   جزوه جنگلداری مهندس سهراب مرادی گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۵۹ صفحه

4.   کتاب جنگلداری (دکترحسن زاد)

5.    کتاب آماربرداری در جنگل (دکترزبیری)

6.    کتاب اندازه گیری درخت وزیست سنجی جنگل (دکترنمیرانیان)

7.   جزوه جنگلداری غضنفری

8.   – جزوه جنگلداری شماره ۱ دکتر نمی‌رانیان

9.    جزوه جنگلداری شماره ۲ دکتر نمی‌رانیان

10.  جزوه جنگل داری دکتر فقهی

 

 

بهره برداری و حمل و نقل چوب :

1.   جزوه بهره برداری از جنگل  دانشگاه تهران

2.   جزوه حمل و نقل چوب      دانشگاه تهران

3.   جزوه حمل ونقل دکتر نقدی

4.   جزوه حمل ونقل لطفعلیان

5.   کتاب بهره برداری جنگل (دکترساریخانی(

6.   جزوه بهره برداری و حمل و نقل دکتر سبحانی

7.   جزوه بهره برداری و حمل و نقل دکتر لطیفیان

8.   جزوه حمل و نقل دکتر نقدی

9.   جزوه بهره برداری دکترنیکویی

قوانین جنگل و اقتصاد جنگل :

1.    جزوه قوانین جنگل  دانشگاه تهران

2.    جزوه اصول مهندسی جنگل مهندس سهراب مرادی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۲۶ صفحه

3.    کتاب قوانین و مدیریت منابع طبیعی (دکترشامخی)

4.   کتاب اقتصاد جنگل (دکترارسطوسعید)

5.   جزوه اقتصاد جنگل دکتر عمادیان

6.   جزوه اقتصاد جنگل دکتر حشمت الواعظیین (دکترواعظین)

 

ضرایب و منابع دروس کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری