منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کشاوری حشره شناسی کشاورزی ضرایب دروس محتلف و منابع پیشنهادی برای دروس به شرح زیر است:

ضرایب دروس کشاوری حشره شناسی کشاورزی سنجش امیرکبیر :


 

کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی


منابع آزمون کشاوری حشره شناسی کشاورزی :

زبان گرامر:

کتاب گرامر عباس فرزام و احمد ومدیری

زبان عمومی درک مطلب :

برای زبان عمومی منبع خاصی نیست . هر کتابی می تواند به یادگیری کمک کند ولی برای درک مطلب کتاب معروف ۵۰۴ و سایر کتب مربوطه مفید می باشند

زبان تخصصی :

جزوات و کتابهای مرتبط با حشره شناسی

کارشناسی ارشد مهندسی حشره شناسی کشاورزی سنجش امیرکبیر

جانورشناسی:

1.   جزوه تهران ( خرازی )

2.   جزوه ارومیه

3.   جزوه سلیمان نژادیان اهواز

4.   جزوه دکتر مرادی زنجان ( کرمها)

5.   جزوه همدان

6.   جزوه خلاصه شده برای کنکور

7.   حشره شناسی- فیزیو لوژی و مورفولوژی:

8.   جلد ۱ دکتر شجاعی تهران

9.   کتاب فیزیو لوژی دکتر زنوز تهران

10.                     جزوه حشره شناسی تبریز

11.                     جزوه اصفهان- دکتر عبادی

12.                     کتاب حشره شناسی و آفت شناسی کشاورزی - دکتر اسماعیلی وآزمایش فرد و میرکریمی

13.                     حشره شناسی دکتر محمود شجاعی جلد ۱(فیزیولژی و مرفولژی(

14.                      حشره شناسی دکتر مرتضی اسماعیلی و همکاران

حشره شناسی -رده بندی:

1.   جزوه رده بندی اصفهان ( دکتر رحیم عبادی(

2.    جزوه رده بندی تهران

3.   کتاب Borror

4.   جزوه رده بندی تبریز (مهم برای راسته های کم اهمیت(

آفات درختان میوه:

1.   کتاب دکتر اسماعیلی ( آفات درختان میوه 

2.   کتاب آفات درختان میوه دکتر بهداد .

3.   کتاب حشره مقدماتی دکتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر

4.   جزوه آفات میوه دکتر سراج اهواز

5.   کتاب آفات درختان میوه ( دکتر رجبی )

آفات زراعی:

1.   جزوه دکتر سراج( اهواز )

2.   جزوه دکتر موحدی زنجان

3.   جزوه دکتر رسولیان (تهران (

4.   کتاب آفات زراعی دکتر خانجانی همدان

5.   کتاب حشره مقدماتی دکتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر

آفات س-ز-ج:

1.   جزوه رسولیان کرج

2.    جزوه زنجان موحدی

3.    جزوه اهواز-دکتر سلیمان نژادیان

4.   کتاب آفات س-ز-ج دکتر خانجانی همدان

کارشناسی ارشد مهندسی حشره شناسی کشاورزی سنجش امیرکبیر

 

آفات انباری:

1.   جزوه فریدی زنجان -دستنویس با کیفیت خوب

2.   کتاب آفات انباری دکتر زنوز (سخت بالپوشان زیان آور انباری(

3.   کتاب دکتر سپاسگزاریان ( قسمت غیر از سوسکها(

اصول مبارزه با آفات:

1.   جزوه رسولیان کرج- جزوه دکتر سراج(اهواز)

2.   اصول مبارزه با آفات دکتر موحدی زنجان

3.   آفات گیاهان سبزی و صیفی دکتر محمد خانجانی

4.   آفات گیاهان صیفی و زینتی دکتر کاظم زاهدی

 اصول مبارزه با آفات تبریز:

1.   اصول مبارزه با آفات تهران (دکتر طالبی چایچی)

2.   کتاب اصول مبارزه با آفات گیاهی (دکتر سراج )

سم شناسی:

1.   کتاب دکتر طالبی تهران

2.   کتاب دکتر رخشانی زابل

3.   جزوه دکتر طالبی تهران

4.   جزوه دکتر حجازی تبریز

5.   سم شناسی دکتر خانجانی

کارشناسی ارشد مهندسی حشره شناسی کشاورزی سنجش امیرکبیر

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه آزاد

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت بهداشت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کاردرمانی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش شبکه

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گرافیک

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گرایش شبکه

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گردشگری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه مدیریت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

,منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

,منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد

,منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد 96

,منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد روانشناسی بالینی

,منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد صنایع غذایی

,منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد عمران

,منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد مدیریت بازرگانی

,منابع ازمون کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

,منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق

,منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

,منابع ازمون کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه ازاد

,منابع ازمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی

,منابع ازمون کارشناسی ارشد قدرت

,منابع ازمون کارشناسی ارشد نانومواد

,منابع ازمون کارشناسی ارشد پیام نور

,منابع ازمون کارشناسی ارشددانشگاه ازاد

,منابع ازمون کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی

,منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق

,منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

,منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد فیزیک

,منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2

,منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

,منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mba

,منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 2

,منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی

,منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس

,منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

,منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه غرب

,منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

,منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

,منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر

,چکیده مهم ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

  • ۹۶/۰۷/۱۳
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کاردرمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه مدیریت

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد 96

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد روانشناسی بالینی

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد صنایع غذایی

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد عمران

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد مدیریت بازرگانی

منابع ازمون کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق

منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

منابع ازمون کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی

منابع ازمون کارشناسی ارشد قدرت

منابع ازمون کارشناسی ارشد نانومواد

منابع ازمون کارشناسی ارشد پیام نور

منابع ازمون کارشناسی ارشددانشگاه ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد فیزیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mba

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه غرب

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی

چکیده مهم ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ادیان و عرفان