منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی  مرتع و آبخیز- سنجش امیرکبیر

برای تامین نیروی کارآمد در امور مربوط به اداره مراتع و آبخیزهای کشور و بهره برداری صحیح از منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر و جلوگیری از فرسایش در حوزه های آبخیز اعم از بادی، آبی و سیلابی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و پیشروی شنهای روان می گردد. لازم است متخصصینی تربیت شوند تا ضمن بکارگیری آموخته های خود بتوانند برنامه ریزی اصولی در جهت نیل به خودکفایی در زمینه مرتع و آبخیزداری را بعمل آورند.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی این رشته حداقل چهارسال و حداکثر شش سال می باشد. هر سال تحصیلی دارای دو نیسمال و هر نیمسال دارای 16 هفته آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و هر واحد درسی نظری 16 هفته ساعت آموزش می باشد.

تعداد واحدها

واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری 136 واحد به شرح زیر است
دروس عمومی 20 واحد 
دروس علوم پایه 28 واحد 
دروس اصلی 33 واحد 
دروس تخصصی 45 واحد 
دروس انتخابی 10 واحد 

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های زیر بکار مشغول گردند

ü    بعنوان مدیر ادارت فنی مراتع و حفاظت خاک در سازمان جنگلها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزی ) ووزارت نیرو

ü    بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی (رشته منابع طبیعی) و موسسات آموزشی مربوطه

ü    بعنوان کارشناس (مهندس ) دراجرای تحقیقات در موسسات تحقیقات منابع طبیعی 

ضرورت و توانایی - سنجش امیرکبیر

با توجه به اینکه تولیدات علوفه مرتعی که بطور طبیعی از مراتع کشور بدست می آید نقش مهمی در اقتصاد کشور به منظور تامین غذائی دام وتولیدات دامی و پروتئین ایفاء می نماید، و از طرفی برای جلوگیری از فرسایش آبی و پرشدن مخازن سدها و تثبیت شنهای روان که پیشروی آنها به مناطق روستایی مرکز و جنوب کشور خساراتی وارد می کند، لازم است متخصصینی در این زمینه تربیت شوند تا بتوانند با برنامه ریزی های صححیح و نظارت بر حسن اجرای آنها و آموزش در جهت اصلاح و توسعه مراتع جلوگیری از فرسایش و حفاظت آب و خاک اقدام نمایند

 


  • ۹۶/۱۱/۲۵
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون ارشد حقوق تجارت بین الملل

منابع آزمون ارشد حقوق جزا

منابع آزمون ارشد حقوق خانواده

منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی

منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی 96

منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی 97

منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96

منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی سال 96

منابع آزمون ارشد حقوق عمومی

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد 96

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد حسابداری

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد حقوق

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی بالینی

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد عمران

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی

منابع آزمون ارشد رشته حقوق

منابع آزمون ارشد رشته حقوق خصوصی

منابع آزمون ارشد رشته علوم تربیتی 1

منابع آزمون ارشد رشته مدیریت اجرایی

منابع آزمون ارشد رشته مدیریت بازرگانی

منابع آزمون ارشد روابط بین الملل

منابع آزمون ارشد روانشناسی

منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد روانشناسی تربیتی

منابع آزمون ارشد روانشناسی عمومی

منابع آزمون ارشد زبان

منابع آزمون ارشد زبان انگلیسی

منابع آزمون ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون ارشد زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون ارشد زبانشناسی

منابع آزمون ارشد ساخت و تولید

منابع آزمون ارشد سازمان سنجش

منابع آزمون ارشد سراسری 96